Ogłoszenia

30/09/2022 - 23:44
Zawiadomienie dotyczące transgranicznego połączenia spółek

Stosownie do treści art. 516(4) KSH bezpłatnie udostępnia się do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki transgraniczny plan połączenia spółek:
1. Brandbull Polska spółka akcyjna w Warszawie (Spółka Przejmowana 2); 2. Intechplast spółka akcyjna w Warszawie (Spółka Przejmowana 1); 3. Brandbull International w Luksemburgu (Spółka Przejmującą).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest wyłącznym akcjonariuszem Spółek Przejmowanych 1 i 2 transgraniczne połączenie zostanie przeprowadzone w szczególności z uwzględnieniem przepisu art. 516(15) par. 1 i 2 KSH.


30/09/2020 - 15:15
Zarząd Spółki pod firmą Intechplast spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z treścią art. 16 ustawy w dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 ze zm.), niniejszym wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.