Zawiadomienie dotyczące transgranicznego połączenia spółek

Zawiadomienie dotyczące transgranicznego połączenia spółek

Stosownie do treści art. 516(4) KSH bezpłatnie udostępnia się do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki transgraniczny plan połączenia spółek:
1. Brandbull Polska spółka akcyjna w Warszawie (Spółka Przejmowana 2); 2. Intechplast spółka akcyjna w Warszawie (Spółka Przejmowana 1); 3. Brandbull International w Luksemburgu (Spółka Przejmującą).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest wyłącznym akcjonariuszem Spółek Przejmowanych 1 i 2 transgraniczne połączenie zostanie przeprowadzone w szczególności z uwzględnieniem przepisu art. 516(15) par. 1 i 2 KSH.


Jednocześnie informuje się, że stosownie do treści art. 516(7) KSH akcjonariusze łączących się spółek, przedstawiciele pracowników, a w braku takich przedstawicieli - pracownicy, mają prawo przeglądać następujące dokumenty:
1) plan połączenia;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za 3 ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzone;
3) sprawozdanie uzasadniające połączenie.

Zarząd Spółki